GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ

GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ

Eser Adı: Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri

Alt Baslık:

Dili: Türkçe

Yazar: Murat TÜRKEŞ

İSBN: 978-605-9336-28-4

Kitabın Türü: Coğrafya

Cilt Bilgisi: Amerikan Bristol

Basım Tarihi ve Yeri: Gözden Geçirilmiş 6. Baskı,2023 İstanbul

Kitap Boyutu: 16 x 24

Sayfa Sayısı: 560

Etiket Fiyatı: 320,00

Açıklama

“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği vb. gibi bölüm ve/ ya da ana bilim dallarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinim duyacağı temel atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre konularını içerir.

Kitap, asıl olarak, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre ile hidroloji-hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanları ile ilgili mesleklerin gereksinimlerinikarşılayacak temel bir ders ve kaynak kitabı olarak tasarlandı ve buna uygun bir içerikle hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Genel Klimatoloji kitabı, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, uzmanlara ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için kitabın amacı da, atmosfer, hava ve iklimin temelleri; atmosferin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Yerküre’nin enerji bütçesi ve sıcaklık; hava basıncı, atmosfer dolaşımı ve rüzgârlar; hidrolojik döngü, atmosferde nem, doyma, yoğunlaşma, bulut oluşumu, kararlılık; yağış oluşumu ve türleri; hava ve iklimin şekillenmesindeki temel etmenlerden hava kütleleri ve cepheler, hava sistemleri, desenleri ve olayları; şiddetli hava olayları (gökgürültülü, şimşekli fırtına ve hortumlar) ve bunların doğal ve sosyal ortama olan etkilerinin incelenmesi; atmosferdeki kısa süreli süreçler, meteorolojik olaylar ve bunlardaki değişimler ile yeryüzündeki iklimler, onların kökenleri, dağılışları ve doğal çevreyi şekillendiren bir öğe olarak rolü konularında temel bilimsel bilgiyi sunmak, tartışmak ve öğrencinin uygulama, çözümleme ve bireşim yapma yeteneğini geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Kitap, klimatoloji ve meteorolojinin temel konularını içeren, sekizi ana ve biri özel toplam dokuz ana konuyu bütüncül ve çağdaş bir yaklaşımla sunacak biçimde tasarlanmıştır.

“Sinoptik Hava Haritaları” başlığını taşıyan Uygulamalı Özel Konu, genel olarak sinoptik yüzey ve yüksek hava gözlemlerinin yüzey hava ve yüksek atmosfer haritalarına işlenmesi, yüzey hava haritasında eşbasınç ve diğer sinoptik öğelerin, çeşitli standart basınç düzeyi haritalarında (ör. 500 hPa düzeyi) eş jeopotansiyel yükseklik ve eş sıcaklık eğrileri vb. özelliklerin çizilmesi, bu haritalardan yararlanarak yüzey alçak ve yüksek basınç sistemleri ile yüksek atmosfer alçak ve yüksek merkezleri, sırt ya da oluk gibi orta enlem hava sistemlerinin önemli özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması ile bunların hava tahminleri açısından çözümlenmesi konularını içerir.

Kitapta, ayrıntılı sayılabilecek ama aynı zamanda yalın ve kolay anlaşılır bir Ekler Bölümü de bulunmaktadır. Ekler Bölümü, ilgili bölümlerde açıklanan çeşitli konuların ve hesaplamaların daha kolay anlaşılması ve yapılmasını sağlamak üzere, “Bilimsel Sayı ve İşaret Sistemi”, “Uluslararası Bilimsel Ölçü Birimleri Sistemi (SI)”, “Bazı Birim Dönüşümleri, Evrensel Sayılar ve Nicelikler”, “Cisimlere Etkiyen Kuvvetler ve Maddenin Temel Özellikleri” ve “Sinoptik Meteoroloji Gözlem Kodlarının Açıklanması, İstasyon Modelleri ve Hava Haritalarına İşlenmesi” başlıklarını taşıyan özel eklerden oluşur.

 

Altıncı Basıma Önsöz

Atmosfer, hava ve iklim, iklim fiziği ve iklim değişikliği, hidroloji ve hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri, atmosferik çevre, yer, çevre ve atmosfer bilimleri, Türkiye ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanlarının ve mesleklerin gereksinimlerini karşılayacak temel bir ders ve kaynak kitap olarak hazırlamış olduğum Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri başlıklı kitabımın Birinci Basımı Eylül 2016’da 1000 adet yapılmıştır. Kitap 1 yıl gibi oldukça kısa bir sürede tükenmiş, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında kitabın yine 1000’er adet olmak üzere gözden geçirilmiş 2., 3., 4. ve 5. basımları yapılmıştır. Elinizdeki, kitabın bazı bölümleri güncelleştirilerek hazırlanan Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş Altıncı Basımıdır. Küresel COVID-19 salgınının ve çok geniş bir coğrafyada etkili olan Şubat 2023 Kahramanmaraş ve Hatay deprem afetlerinin örgün üniversite eğitiminde neden olduğu kesintilere, ciddi kısıtlamalara ve/ya da sıkıntılara (genel olarak uzaktan-çevrimiçi kapalısanal ortamda sözel gerçekleşen ve ödeve dayalı bir sınav sistemi vb. kural ve işleyişleri olan eğitim) karşın, kitabımıza gösterilen yüksek ilgi dikkate alınarak, kitabın 6. Basımının 1100 adet yapılması kararlaştırıldı. Kitabın 6. Basımında, 5. Basım sonrası fark ettiğimiz küçük tasarım, yazım ve gramer hatalarının düzeltilmesinin yanı sıra, kitabın hemen her bölümünde bazı küçük düzenleme ve değişiklikler yapıldı. Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri kitabının Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş Altıncı Basımı da, “atmosfer, hava ve iklim, iklim fiziği, iklim değişikliği ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, araştırmacı, uzman ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedefler”.

Murat TÜRKEŞ

1 Eylül 2023

Çanakkale

 

KISA İÇİNDEKİLER

 1. Konu

Atmosfer, Hava ve İklimin İlkeleri

 1. Bölüm: Meteoroloji ve Klimatolojiye Giriş
 2. Bölüm: Yerküre Sistemi ve Atmosfer
 3. Bölüm: Hava, İklim ve İklim Sisteminin İlkeleri
 4. Konu

Güneş Işınımı ve Hava Sıcaklığı

 1. Bölüm: Güneş ve Yer Işınımı
 2. Bölüm: Yerküre’nin Enerji Dengesi ve Isınması
 3. Bölüm: Hava Sıcaklığını Denetleyen Etmenler ve Sıcaklığın Ölçülmesi
 4. Konu

Hava Basıncı, Atmosfer Dolaşımı ve Rüzgârlar

 1. Bölüm: Hava Basıncı ve Ölçülmesi
 2. Bölüm: Hava Hareketlerini Oluşturan Kuvvetler
 3. Bölüm: Rüzgâr ve Ölçülmesi
 4. Bölüm: Yatay ve Dikey Hava Dolaşımı Desenleri
 5. Bölüm: Genel Atmosfer Dolaşımı
 6. Bölüm: Batı Rüzgârları ve Jet Akımları
 7. Bölüm: Bölgesel Ölçekli Dolaşım ve Yerel Rüzgârlar
 8. Konu

Hidrolojik Döngü ve Hava Nemi

 1. Bölüm: Hidrolojik Döngü ve Klimatolojik Sonuçları
 2. Bölüm: Havanın Doyması, Hava Nemi ve Türleri
 3. Konu

Atmosferde Adyabatik Sıcaklık Değişmeleri, Kararlılık ve Kararsızlık

 1. Bölüm: Adyabatik Sıcaklık Değişmeleri
 2. Bölüm: Atmosferde Kararlılık/Kararsızlık ve Meteorolojik Sonuçları

Özel Konu: Yüksek Atmosfer Gözlemleri İçin Kullanılan Logaritmik Diyagramlar: Skew-T Log-P Diyagramı

 1. Konu

Bulut, Sis, Yağış Oluşumu ve Çeşitleri

 1. Bölüm: Bulutların Oluşumu ve Türleri
 2. Bölüm: Sislerin Oluşumu ve Türleri
 3. Bölüm: Yağışların Oluşumu ve Türleri
 4. Konu

Hava Kütleleri, Cepheler, Siklonlar ve Şiddetli Hava Olayları

 1. Bölüm: Hava Kütleleri, Oluşumları ve Türleri
 2. Bölüm: Cepheler ve Tanımlayıcı Hava Olayları
 3. Bölüm: Orta Enlem Siklon ve Antisiklonları
 4. Bölüm: Gökgürültülü Fırtınalar, Hortumlar ve Tropikal Siklonlar
 5. Konu

Dünya ve Türkiye İklimleri

 1. Bölüm: Dünya’nın ve Türkiye’nin Yağış Klimatolojisi
 2. Bölüm: Dünya ve Türkiye İklimlerinin Sınıflandırılması
 3. Uygulamalı Özel Konu

Sinoptik Hava Haritaları

 1. Bölüm: Hava Haritaları, Çizimi ve Çözümlemesi

Ekler

Ek A- Bilimsel Sayı ve İşaret Sistemi

Ek B- Uluslararası Bilimsel Ölçü Birimleri Sistemi (SI)

Ek C- Bazı Birim Dönüşümleri, Evrensel Sayılar ve Nicelikler

Ek D- Cisimlere Etkiyen Kuvvetler ve Maddenin Temel Özellikleri

Ek E- Sinoptik Meteoroloji Gözlem Kodlarının Açıklanması, İstasyon Modelleri ve Hava Haritalarına İşlenmesi

Kaynaklar

Dizin

İçindekiler Dosyası İçin Tıklayın Lütfen : Genel Klimatoloji 

GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir